بیانیه ماموریت و چشم انداز

 

بیانیه ماموریت و چشم‌انداز

بیانیه ماموریت تراز پویش

ترازپویش با ارائه راهکارهای نرم افزاری ارزش‌آفرین در حوزه ERP و نیز پای‌بندی به اخلاق حرفه‌ای ، ماموریت خود را پیشرفت و رضایت مشتری می‌داند.

بیانیه چشم‌انداز تراز پویش

متمایزترین شرکت در ارائه راهکارهای نرم افزاری، با اتکا بر دانش روز و توسعه سرمایه های انسانی در کشور.

ارزش‌های بنیادین

  • مشتری‌مداری: رضایتمندی حداکثری، جلب اطمینان و برآورده کردن خواسته‌ها و انتظارات مشتری
  • اخلاق‌مـداری: حفظ اطلاعات و اسرار مشتریان و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای با تاکید بر مسئولیت‌پذیری و نظم و انضباط کاری
  • دانش‌مـداری: به‌کارگیری دانش روز و فناوری‌های نوین
  • خلاقــــیـت: نوآوری، خلاقیت و چابکی در ارائه خدمات
  • کرامت سرمایه های انسانی: توجه به رشد و توسعه‌ کیفیت زندگی کاریِ سرمایه‌های انسانی