پایا ابر مارال

اگر قصه موفقیت آنهایی که از صفر به صد رسیدند را مرور کنید بی درنگ به یک وجه اشتراک میان همه آنها می رسید و آن، خستگی ناپذیری شان در برابر پستی و بلندی های پیش رو است. این حکایت درباره « پایا ابر مارال» هم صدق می کند؛ مجموعه ای مشتری مدار و منظم، که شناخته شدن خود را مدیون مدیرانی است که سالها رنج و مرارت را به جان خریدند تا به این مرحله درخشان از عصر خود برسند. ادامه مطلب …