جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حسابرس کیست؟ « معرفی انواع حسابرسی »

حسابرس کیست؟ « معرفی انواع حسابرسی »

اگر بخواهیم حسابرسی را تعریف کنیم باید بگوییم که حسابرسی عبارت است از بازرسی و جمع آوری جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد حسابداری به منظور کشف تقلب و اشتباه. هدف حسابرسی بررسی اسناد مالی حسابداری برای تطابق دادن آن با قوانین حسابداری است و در وقع حسابرس کار حسابداران را بررسی کرده و در نهایت […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار