دسته بندی: شرکای تجاری

داستان یک موفقیت: انتشارات کاگو

برای آشنایی با انتشارات کاگو و نوع همکاری آن با گروه مهندسی تراز پویش، مصاحبتی صورت دادیم. دکتر سالکی در طول این گفت و گو بارها

داستان یک موفقیت: شرکت صبادوچرخ

ماندگاری و موفقیت «صبادوچرخ» در این سال های طولانی و همکاری مستمر آن با «ترازپویش»، بهانه ای شد برای گفت و گو با «مهندس خسرو تبرک»