دسته بندی: شرکای تجاری

داستان یک موفقیت: شرکت صبادوچرخ

ماندگاری و موفقیت «صبادوچرخ» در این سال های طولانی و همکاری مستمر آن با «ترازپویش»، بهانه ای شد برای گفت و گو با «مهندس خسرو