جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مقدمات فرآیند سازی

مقدمات فرآیند سازی

معمولا فرآیند ها با شروع شدن رویدادی آغاز می شوند. بعضی اوقات یک فرآیند برای شروع کار نیاز به یک دلیل دارد، و بعضی اوقات نیز می تواند بی دلیل آغاز شود. اگر یک فرآیند فقط در دل یک فرآیند استفاده شود و در جای دیگری استفاده نشود، برای شروع نیازی به بهانه ندارد.

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار