جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعریف برنامه‌ ریزی نیروی انسانی

تعریف برنامه‌ ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی مانند هر یک از انواع برنامه ریزی ها، وسیله ای برای کسب  مقصود است که در این مورد مقصود عبارت از حصول اطمینان از تأمین نیروی انسانی که قادر باشند تمام فعالیت های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سازمان را به عهده گیرند.

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار