جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اهمیت شاخص کلیدی عملکرد (KPI) در مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)

اهمیت شاخص کلیدی عملکرد (KPI) در مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)

در مدیریت فرآیند کسب و کار، بسیار مهم است که از معیارهایی استفاده شود تا عملکرد را بهبود بخشند. اما، این معیارها ممکن است در یک شرکت نسبت به شرکت دیگر فرق کند. دلیل آن این است که این معیارها معمولا به ماهیت کسب و کار، به علاوه ی اهداف و مقاصد کشور بستگی دارند. […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار