ارگونومی چیست و چه کاربردی دارد؟

ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی

ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی علمی است که با هدف تطابق محیط کار، تحصیل، زندگی و وسایل و تجهیزات موجود در آن‌ها با قابلیت‌ها و ویژگی‌های روانی و فیزیکی انسانی به کار می‌رود.به‌طورکلی علم ارگونومی با هدف طراحی و رفع مشکلات آن برای داشتن زندگی بدون خطر و ایمن کاربرد […]